Любов Иванова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.8. Икономика/Международни икономически отношения (Комуникации в международната търговия), решение на факултетния съвет на Стопански факултет за избора на ас. д-р Любов Кирилова Иванова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 14 от 16.11.2016 година, и утвърден със заповед на Ректора №3193/21.11.2016 г.