Мария Симеонова Багашева-Колева

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 18 от 08.03.2016 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление2.1 Филология / германски езици (английски език), решение на факултетния съвет на Филологически факултет за избора на ас. д-р Мария Симеонова Багашева-Колева за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 6 от 07.06.2016 година, и утвърден със заповед на Ректора №1460/14.06.2016 г.