Радостина Михайлова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки/Теория на масовите комуникации, Медиазнание, решение на факултетния съвет на Правно-исторически факултет за избора на ас. д-р Радостина Крумова Михайлова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 02 от 15.12.2015 година, и утвърден със заповед на Ректора №53/07.01.2016 г.