Ани Атанасова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 23 от 17.03.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.7 Администрация и управление / Икономика и управление (Бизнес планиране и контрол), решение на факултетния съвет на Стопанския факултет за избора на ас. д-р Ани Владимирова Атанасова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 21 от 15.06.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1479/23.06.2017 г.