2017 година

 • Веселина Дългъчева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 4.4 Науки за земята/Екология и опазване на околната среда (замърсяване на въздуха при екстремни състояния), решение на факултетния съвет на Природо-математическия факултет за избора на ас. д-р Веселина Христова Дългъчева за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 07 от 17.05.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1216/22.05.2017 г.

 • Магдалена Лобутова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по .../Методика на обучението по музика, решение на факултетния съвет на Факултета по изкуствата за избора на ас. д-р Магдалена Георгиева Лобутова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 49 от 06.06.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1414/15.06.2017 г.

 • Цветомира Съботинова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство/Пиано, решение на факултетния съвет на Факултета по изкуствата за избора на ас. д-р Цветомира Христова Съботинова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 49 от 06.06.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1415/15.06.2017 г.

 • Владимир Караджов

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 4.4 Науки за земята/ Икономическа и социална география (миграции и регионално развитие), решение на факултетния съвет на Природо-математическия факултет за избора на ас. д-р Владимир Николов Караджов за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 07 от 17.05.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1217/22.05.2017 г.

 • Йоанна Цветанова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.4 Социални дейности / Социални дейности, решение на факултетния съвет на Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" за избора на ас. д-р Йоанна Василева Цветанова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 41 от 30.05.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1306/02.06.2017 г.

 • Мариела Филипова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 7.4 Обществено здраве / Кинезитерапия, решение на факултетния съвет на Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" за избора на ас. д-р Мариела Радославова Филипова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 41 от 30.05.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1302/02.06.2017 г.

 • Мария Граматикова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 7.4 Обществено здраве / Кинезитерапия, решение на факултетния съвет на Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" за избора на ас. д-р Мария Петрова Граматикова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 41 от 30.05.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1304/02.06.2017 г.

 • Стаменка Митова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 7.4 Обществено здраве / Кинезитерапия, решение на факултетния съвет на Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" за избора на ас. д-р Стаменка Славейкова Митова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 41 от 30.05.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1303/02.06.2017 г.

 • Елка Горанова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 7.4 Обществено здраве / Логопедия , решение на факултетния съвет на Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" за избора на ас. д-р Елка Георгиева Горанова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 41 от 30.05.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1305/02.06.2017 г.

 • Антон Манчев

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 7.6 Спорт / (Лека атлетика) и (кинезиология), решение на факултетния съвет на Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" за избора на ас. д-р Антон Георгиев Манчев за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 41 от 30.05.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1307/02.06.2017 г.

 • Николета Лазарова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.6 Право / Трудово право и обществено осигуряване, решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на ас. д-р Николета Георгиева Лазарова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 19 от 20.06.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1481/23.06.2017 г.

 • Валентина Донева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 2.1 Филология / Славянски езици (руски език), решение на факултетния съвет на Филологическия факултет за избора на ас. д-р Валентина Иванова Донева за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 07 от 13.06.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1416/15.06.2017 г.

 • Стефан Кинов

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по .../ Теория и методика на физическото възпитание, решение на факултетния съвет на Фкултета по педагогика за избора на ас. д-р Стефан Дианов Кинов за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 08 от 19.06.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1476/23.06.2017 г.

 • Илия Канелов

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по .../ Теория и методика на физическото възпитание, решение на факултетния съвет на Фкултета по педагогика за избора на ас. д-р Илия Любомиров Канелов за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 08 от 19.06.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1477/23.06.2017 г.

 • Олга Чорбаджийска

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.7 Администрация и управление / Организация и управление извън сферата на материалното производство, решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на ас. д-р Олга Иванова Чорбаджийска за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 19 от 20.06.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1485/23.06.2017 г.

 • Марияна Шехова-Канелова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 1.1 Теория и управление на образованието, решение на факултетния съвет на Факултета по педагогика за избора на ас. д-р Марияна Андреева Шехова-Канелова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 08 от 19.06.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1478/23.06.2017 г.

 • Йосиф Кочев

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.6 Право / Международно право и международни отношения, решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на ас. д-р Йосиф Йорданов Кочев за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 19 от 20.06.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1482/23.06.2017 г.

 • Благойка Пълева-Кадийска

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 5.1 Машинно инжинерство / Машини и съоръжения на леката промишленост, решение на факултетния съвет на Техническия факултет за избора на ас. д-р Благойка Илиева Пълева-Кадийска за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 30 от 29.06.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1506/30.06.2017 г.

 • Любима Зонева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ... / Методика на обучението по технологии и предприемачество, решение на факултетния съвет на Техническия факултет за избора на ас. д-р Любима Кирилова Зонева за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 30 от 29.06.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1505/30.06.2017 г.

 • Деница Стефанова-Богданска

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 23 от 17.03.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.7 Администрация и управление / Икономика и управление (Икономика на труда), решение на факултетния съвет на Стопанския факултет за избора на ас. д-р Деница Стойчева Стефанова-Богданска за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 21 от 15.06.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1484/23.06.2017 г.

 • Виктория Калайджиева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 23 от 17.03.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.7 Администрация и управление / Икономика и управление (Мениджмънт на иновациите), решение на факултетния съвет на Стопанския факултет за избора на ас. д-р Виктория Павлова Калайджиева за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 21 от 15.06.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1480/23.06.2017 г.

 • Ани Атанасова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 23 от 17.03.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.7 Администрация и управление / Икономика и управление (Бизнес планиране и контрол), решение на факултетния съвет на Стопанския факултет за избора на ас. д-р Ани Владимирова Атанасова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 21 от 15.06.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1479/23.06.2017 г.

 • Любомира Христова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки / Методи за изследване на комуникациите. Политическа комуникация, решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на ас. д-р Любомира Василева Христова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 19 от 20.06.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1483/23.06.2017 г.

 • Радослав Мавревски

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки / Системи за управление, информационно моделиране за обработка и управление на информацията, бази данни, биоинформатика, решение на факултетния съвет на Техническия факултет за избора на ас. д-р Радослав Стефанов Мавревски за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 30 от 29.06.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1507/30.06.2017 г.

 • Фатима Сапунджи

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки / Информационно моделиране, системи за управление, кибернетика, биоинформатика, решение на факултетния съвет на Техническия факултет за избора на ас. д-р Фатима Исмаил Сапунджи за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 30 от 29.06.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1504/30.06.2017 г.

 • Атанаска Чолакова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 23 от 17.03.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 2.3 Философия / История на философията на Новото време - XIX в., решение на факултетния съвет на Философския факултет за избора на ас. д-р Атанаска Георгиева Чолакова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 19 от 130.06.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1578/06.07.2017 г.

 • Милен Малаков

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 30 от 11.04.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 2.1 Филология / Общо и сравнително езикознание (Сравнителна граматика на славянските езици), решение на факултетния съвет на Филологическия факултет за избора на ас. д-р Милен Илиев Малаков за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 09 от 04.07.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1580/06.07.2017 г.