Атанаска Чолакова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 23 от 17.03.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 2.3 Философия / История на философията на Новото време - XIX в., решение на факултетния съвет на Философския факултет за избора на ас. д-р Атанаска Георгиева Чолакова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 19 от 130.06.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1578/06.07.2017 г.