Елка Горанова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 7.4 Обществено здраве / Логопедия , решение на факултетния съвет на Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" за избора на ас. д-р Елка Георгиева Горанова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 41 от 30.05.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1305/02.06.2017 г.