Фатима Сапунджи

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки / Информационно моделиране, системи за управление, кибернетика, биоинформатика, решение на факултетния съвет на Техническия факултет за избора на ас. д-р Фатима Исмаил Сапунджи за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 30 от 29.06.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1504/30.06.2017 г.