Любомира Христова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки / Методи за изследване на комуникациите. Политическа комуникация, решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на ас. д-р Любомира Василева Христова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 19 от 20.06.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1483/23.06.2017 г.