Магдалена Лобутова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по .../Методика на обучението по музика, решение на факултетния съвет на Факултета по изкуствата за избора на ас. д-р Магдалена Георгиева Лобутова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 49 от 06.06.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1414/15.06.2017 г.