Милен Малаков

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 30 от 11.04.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 2.1 Филология / Общо и сравнително езикознание (Сравнителна граматика на славянските езици), решение на факултетния съвет на Филологическия факултет за избора на ас. д-р Милен Илиев Малаков за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 09 от 04.07.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1580/06.07.2017 г.