Олга Чорбаджийска

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.7 Администрация и управление / Организация и управление извън сферата на материалното производство, решение на факултетния съвет на Правно-историческия факултет за избора на ас. д-р Олга Иванова Чорбаджийска за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 19 от 20.06.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1485/23.06.2017 г.