Стефан Кинов

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по .../ Теория и методика на физическото възпитание, решение на факултетния съвет на Фкултета по педагогика за избора на ас. д-р Стефан Дианов Кинов за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 08 от 19.06.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1476/23.06.2017 г.