Цветомира Съботинова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство/Пиано, решение на факултетния съвет на Факултета по изкуствата за избора на ас. д-р Цветомира Христова Съботинова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 49 от 06.06.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1415/15.06.2017 г.