Валентина Донева

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 2.1 Филология / Славянски езици (руски език), решение на факултетния съвет на Филологическия факултет за избора на ас. д-р Валентина Иванова Донева за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 07 от 13.06.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1416/15.06.2017 г.