Владимир Караджов

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 4.4 Науки за земята/ Икономическа и социална география (миграции и регионално развитие), решение на факултетния съвет на Природо-математическия факултет за избора на ас. д-р Владимир Николов Караджов за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 07 от 17.05.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1217/22.05.2017 г.