Александър Пулев

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 54 от 29.06.2018 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 4.4 Науки за земята/Екология и опазване на околната среда (зооекология), решение на факултетния съвет на Природо-математическия факултет за избора на ас. д-р Александър Николов Пулев за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 03 от 28.11.2018 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2748/04.12.2018 г.