2018 година

 • Теодор Гергов

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 22 от 13.03.2018 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.2. Психология / Трудова и организационна психология, решение на факултетния съвет на Философски факултет за избора на ас. д-р Теодор Красимиров Гергов за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 31 от 18.06.2018 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1387/26.06.2018 г.

 • Ирина Топузова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 22 от 13.03.2018 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.2. Психология / Трудова и организационна психология, решение на факултетния съвет на Философски факултет за избора на ас. д-р Ирина Петрова Топузова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 31 от 18.06.2018 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1388/26.06.2018 г.

 • Антон Генов

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 54 от 29.06.2018 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата / Теория и история на културата (Мегалитната култура в Древна Тракия), решение на факултетния съвет на Факултета по изкуствата за избора на ас. д-р Антон Иванов Генов за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 67 от 16.10.2018 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2380/22.10.2018 г.

 • Крум Иванов

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 54 от 29.06.2018 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 8.4 Театрално и филмово изкуство / Кинознание, киноизкуство и телевизия (филмово и телевизионно операторство), решение на факултетния съвет на Факултета по изкуствата за избора на ас. д-р Крум Лазаров Иванов за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 67 от 16.10.2018 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2381/22.10.2018 г.

 • Галина Безинска

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 54 от 29.06.2018 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 4.4 Науки за земята / Картография и тематично картографиране, решение на факултетния съвет на Природо-математическия факултет за избора на ас. д-р Галина Николаева Безинска за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 02 от 17.10.2018 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2579/02.11.2018 г.

 • Александър Пулев

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 54 от 29.06.2018 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 4.4 Науки за земята/Екология и опазване на околната среда (зооекология), решение на факултетния съвет на Природо-математическия факултет за избора на ас. д-р Александър Николов Пулев за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 03 от 28.11.2018 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2748/04.12.2018 г.