Антон Генов

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 54 от 29.06.2018 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата / Теория и история на културата (Мегалитната култура в Древна Тракия), решение на факултетния съвет на Факултета по изкуствата за избора на ас. д-р Антон Иванов Генов за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 67 от 16.10.2018 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2380/22.10.2018 г.