Галина Безинска

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 54 от 29.06.2018 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 4.4 Науки за земята / Картография и тематично картографиране, решение на факултетния съвет на Природо-математическия факултет за избора на ас. д-р Галина Николаева Безинска за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 02 от 17.10.2018 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2579/02.11.2018 г.