Ирина Топузова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 22 от 13.03.2018 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.2. Психология / Трудова и организационна психология, решение на факултетния съвет на Философски факултет за избора на ас. д-р Ирина Петрова Топузова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 31 от 18.06.2018 година, и утвърден със заповед на Ректора № 1388/26.06.2018 г.