Крум Иванов

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 54 от 29.06.2018 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 8.4 Театрално и филмово изкуство / Кинознание, киноизкуство и телевизия (филмово и телевизионно операторство), решение на факултетния съвет на Факултета по изкуствата за избора на ас. д-р Крум Лазаров Иванов за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 67 от 16.10.2018 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2381/22.10.2018 г.