Бояна Гъркова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката), решение на факултетния съвет на Природо-математически факултет за избора на ас. д-р Бояна Иванова Гъркова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 10 от 15.10.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2288/21.10.2019 г.