2019 година

 • Ани Стойкова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.8. Икономика (Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводство)), решение на факултетния съвет на Стопански факултет за избора на ас. д-р Ани Янкова Стойкова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 48 от 16.10.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2268/18.10.2019 г.

 • Диляна Керанова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология), решение на факултетния съвет на Философски факултет за избора на ас. д-р Диляна Георгиева Керанова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 43 от 30.09.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2191/16.10.2019 г.

 • Гергана Станоева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.2. Психология (Експериментална психология (Психологически измервания)), решение на факултетния съвет на Философски факултет за избора на ас. д-р Гергана Васкова Станоева за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 43 от 30.09.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2332/23.10.2019 г.

 • Биляна Топалова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство (Кинознание, киноизкуство и телевизия (Филмов и телевизионен монтаж)), решение на факултетния съвет на Факултета по изкуствата за избора на ас. д-р Биляна Борисова Топалова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 1 от 15.10.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2332/23.10.2019 г.

 • Красимира Хаджиева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 2.1. Филология (Български език), решение на факултетния съвет на Филологически факултет за избора на ас. д-р Красимира Стефанова Хаджиева за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 10 от 15.10.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2273/18.10.2019 г.

 • Христо Николов

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 7.6. Спорт (Волейбол), решение на факултетния съвет на Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ за избора на ас. д-р Христо Николов Николов за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 35 от 08.10.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2192/16.10.2019 г.

 • Валери Димчев

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство (Теория и практика на музикалното изкуство)), решение на факултетния съвет на Факултета по изкуствата за избора на ас. д-р Валери Андонов Димчев за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 79 от 24.09.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2189/16.10.2019 г.

 • Валери Пастармаджиев

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство (Теория и практика на музикалното изкуство)), решение на факултетния съвет на Факултета по изкуствата за избора на ас. д-р Валери Николаев Пастармаджиев за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 79 от 24.09.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2190/16.10.2019 г.

 • Златка Гергинова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 2.1. Филология (Немски език), решение на факултетния съвет на Филологически факултет за избора на ас. д-р Златка Димитрова Гергинова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 10 от 15.10.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2269/18.10.2019 г.

 • Мариана Манолева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство (Теория и практика на музикалното изкуство)), решение на факултетния съвет на Факултета по изкуствата за избора на ас. д-р Валери Николаев Пастармаджиев за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 1 от 15.10.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2274/18.10.2019 г.

 • Наталия Сотирова-Милчева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание (Конфронтативна граматика на балканските езици)), решение на факултетния съвет на Филологически факултет за избора на ас. д-р Наталия Сотирова-Милчева за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 10 от 15.10.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2266/18.10.2019 г.

 • Мария Анастасова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Американска литература)), решение на факултетния съвет на Филологически факултет за избора на ас. д-р Мария Димитроа Анастасова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 10 от 15.10.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2270/18.10.2019 г.

 • Радослав Чайров

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 4.2. Химически науки (Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества), решение на факултетния съвет на Природо-математически факултет за избора на ас. д-р Радослав Людмилов Чайров за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 10 от 15.10.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2289/21.10.2019 г.

 • Ивака Въсенска

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.9. Туризъм (Икономика и управление на туризма (Икономика на гостоприемството)), решение на факултетния съвет на Стопански факултет за избора на ас. д-р Иванка Петрова Въсенска за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 49 от 22.10.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2366/25.10.2019 г.

 • Яна Манова-Георгиева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание (Етнолингвистика)), решение на факултетния съвет на Филологически факултет за избора на ас. д-р Яна Славчева Манова-Георгиева за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 10 от 15.10.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2272/18.10.2019 г.

 • Ирина Атанасова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.8. Икономика (Световно стопанство и международен бизнес (Външнотърговски договори и интелектуална собственост)), решение на факултетния съвет на Стопански факултет за избора на ас. д-р Ирина Георгиева Атанасова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 47 от 10.10.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2333/23.10.2019 г.

 • Ралица Войнова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 40 от 30.10.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.6. Право (Наказателен процес), решение на факултетния съвет на Правно-исторически факултет за избора на ас. д-р Ралица Миткова Войнова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 10 от 15.10.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2735/19.11.2019 г.

 • Стоян Танчев

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.8. Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Данъци и данъчно облагане)), решение на факултетния съвет на Стопански факултет за избора на ас. д-р Стоян Кирилов Танчев за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 48 от 16.10.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2267/18.10.2019 г.

 • Благой Калпачки

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 7.6. Спорт (Контактни спортове), решение на факултетния съвет на Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ за избора на ас. д-р Благой Йосифов Калпачки за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 35 от 08.10.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2193/16.10.2019 г.

 • Анна Андреева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 7.4. Обществено здраве (Логопедия), решение на факултетния съвет на Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ за избора на ас. д-р Анна Тодорова Андреева за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 35 от 08.10.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2196/16.10.2019 г.

 • Емил Френски

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Информационни и комуникационни технологии), решение на факултетния съвет на Технически факултет за избора на ас. д-р Емил Георгиев Френски за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 6 от 23.10.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2368/25.10.2019 г.

 • Иванка Сакарева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 2.1. Филология (Теория на превода), решение на факултетния съвет на Филологически факултет за избора на ас. д-р Иванка Славчова Сакарева за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 10 от 15.10.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2271/18.10.2019 г.

 • Силвия Митева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.4. Социални дейности, решение на факултетния съвет на Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ за избора на ас. д-р Силвия Савова Митева за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 35 от 08.10.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2194/16.10.2019 г.

 • Даниела Величкова-Хаджиева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 7.5. Здравни грижи, решение на факултетния съвет на Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ за избора на ас. д-р Даниела Борисова Велчкова-Хаджиева за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 35 от 08.10.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2195/16.10.2019 г.

 • София Мирчова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.9. Туризъм (Икономика и управление на туризма (Конюнктура на туристическите пазари)), решение на факултетния съвет на Стопански факултет за избора на ас. д-р София Валентинова Мирчова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 49 от 22.10.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2421/28.10.2019 г.

 • Бояна Гъркова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката), решение на факултетния съвет на Природо-математически факултет за избора на ас. д-р Бояна Иванова Гъркова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 10 от 15.10.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2288/21.10.2019 г.

 • Красимир Дамов

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 4.1. Физически науки, решение на факултетния съвет на Природо-математически факултет за избора на ас. д-р Красимир Спасов Дамов за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 10 от 15.10.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2290/21.10.2019 г.