Даниела Величкова-Хаджиева

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 7.5. Здравни грижи, решение на факултетния съвет на Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ за избора на ас. д-р Даниела Борисова Велчкова-Хаджиева за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 35 от 08.10.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2195/16.10.2019 г.