Диляна Керанова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология), решение на факултетния съвет на Философски факултет за избора на ас. д-р Диляна Георгиева Керанова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 43 от 30.09.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2191/16.10.2019 г.