Емил Френски

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Информационни и комуникационни технологии), решение на факултетния съвет на Технически факултет за избора на ас. д-р Емил Георгиев Френски за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 6 от 23.10.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2368/25.10.2019 г.