Гергана Станоева

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.2. Психология (Експериментална психология (Психологически измервания)), решение на факултетния съвет на Философски факултет за избора на ас. д-р Гергана Васкова Станоева за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 43 от 30.09.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2332/23.10.2019 г.