Христо Николов

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 7.6. Спорт (Волейбол), решение на факултетния съвет на Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ за избора на ас. д-р Христо Николов Николов за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 35 от 08.10.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2192/16.10.2019 г.