Ирина Атанасова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.8. Икономика (Световно стопанство и международен бизнес (Външнотърговски договори и интелектуална собственост)), решение на факултетния съвет на Стопански факултет за избора на ас. д-р Ирина Георгиева Атанасова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 47 от 10.10.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2333/23.10.2019 г.