Красимира Хаджиева

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 2.1. Филология (Български език), решение на факултетния съвет на Филологически факултет за избора на ас. д-р Красимира Стефанова Хаджиева за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 10 от 15.10.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2273/18.10.2019 г.