Мариана Манолева

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство (Теория и практика на музикалното изкуство)), решение на факултетния съвет на Факултета по изкуствата за избора на ас. д-р Валери Николаев Пастармаджиев за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 1 от 15.10.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2274/18.10.2019 г.