Ралица Войнова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 40 от 30.10.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.6. Право (Наказателен процес), решение на факултетния съвет на Правно-исторически факултет за избора на ас. д-р Ралица Миткова Войнова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 10 от 15.10.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2735/19.11.2019 г.