София Мирчова

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.9. Туризъм (Икономика и управление на туризма (Конюнктура на туристическите пазари)), решение на факултетния съвет на Стопански факултет за избора на ас. д-р София Валентинова Мирчова за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 49 от 22.10.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2421/28.10.2019 г.