Стоян Танчев

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 3.8. Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Данъци и данъчно облагане)), решение на факултетния съвет на Стопански факултет за избора на ас. д-р Стоян Кирилов Танчев за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 48 от 16.10.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2267/18.10.2019 г.