Яна Манова-Георгиева

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Главен асистент" в професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание (Етнолингвистика)), решение на факултетния съвет на Филологически факултет за избора на ас. д-р Яна Славчева Манова-Георгиева за заемане на академична длъжност „Главен асистент”, Протокол № 10 от 15.10.2019 година, и утвърден със заповед на Ректора № 2272/18.10.2019 г.