2021 година

  • Иванка Станкова

    Oбявен конкурс в ДВ 97/13.11.2020 г. за заемане на академичната длъжност "професор" по професионално направление 4.2. Химически науки (Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества - химия на лекарствените средства).