2022 година

  • Маринела Младенова

    Обявен конкурс в ДВ бр. 29/12.04.2022 г. за заемане на академичната длъжност "професор" по професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание (Славянско езикознание))