2023 година

На своето първо заседание, проведено на 7 март 2023 г., Научното жури, определено със Заповед № 180/16.02.2023 г., разгледа представените документи за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" в професионално направление 2.2 История и археология по (История на България (История на българския народ ХV-ХІХ в.)), обявен от ЮЗУ "Неофит Рилски" в ДВ бр.101/20.12.2022 г.
Допуска до оценяване следните кандидати:
1. Доц. д-р Валентин Спасов Китанов.
2. Доц. д-р Стефан Иванов Дечев.