2023 година

  • Валентин Китанов

    Обявен конкурс в ДВ бр. 101/20.12.2022 г. за заемане на академичната длъжност "професор" по професионално направление 2.2. История и археология (История на България (История на българския народ XV-XIX в.))

  • Николай Марин

    Обявен конкурс в ДВ бр. 57/04.07.2023 г. за заемане на академичната длъжност "професор" по професионално направление 3.6. Право (Международно право и международни отношения). Научно жури в състав: 1. Проф. д.н. Георги Петков Близнашки 2. Проф. д-р Габриела Белова Белова-Ганева 3. Проф. д-р Веселин Бориславов Вучков 4. Проф. д.н. Веселин Ценов Целков – външен 5. Проф. д-р Ирена Цонева Илиева – външен 6. Проф. д-р Диана Петрова Ковачева – външен 7. Проф. д-р Благой Никитов Видин – външен Резерви: Доц. д-р Николай Атанасов Попов; Доц. д-р Диана Маринова Маринова – външен