Наталия Христова-Михайлова

Защитен дисертационен труд на тема "Ефективност на работата със семейства на деца, ползващи социални услуги в общността" в професионално направление 3.4 Социални дейности, научен ръководител: доц. д-р Мая Чолакова.