Антон Стоилов

Oбявен конкурс в ДВ, бр.61 от 05.08.2016 година година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Методи, преобразуватели и уреди за измерване на физикохимични и биологични величини), решение на факултетния съвет на Технически факултет за избора на гл. ас. д-р Антон Нанев Стоилов, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 23 от 21.12.2016 година, и утвърден със заповед на Ректора №3406/22.12.2016 г.