2016 година

 • Росица Дойновска

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. бр.27 от 05.04.2016 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 7.5. Здравни грижи (Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията (специалност "Медицинска сестра"), решение на факултетния съвет на Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" за избора на д-р Росица Николова Дойновска, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 32 от 08.09.2016 година, и утвърден със заповед на Ректора №1934/10.09.2016 г.

 • Петя Андреева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. бр.27 от 05.04.2016 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 7.1 Медицина (Акушерство и геникология), решение на факултетния съвет на Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" за избора на д-р Петя Маринова Андреева-Балачева, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 32 от 08.09.2016 година, и утвърден със заповед на Ректора №1935/10.09.2016 г.

 • Екатерина Митова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. бр.27 от 05.04.2016 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 7.1 Медицина (Социална медицина и здравен мениджмънт), решение на факултетния съвет на Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" за избора на гл. ас. д-р Екатерина Стефанова Митова, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 32 от 08.09.2016 година, и утвърден със заповед на Ректора №1936/10.09.2016 г.

 • Радослав Цонев

  Oбявен конкурс в ДВ, бр.61 от 05.08.2016 година година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 2.1 Филология / Български език (синтаксис), решение на факултетния съвет на Филологическия факултет за избора на гл. ас. д-р Радослав Михайлов Цонев, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 12 от 06.12.2016 година, и утвърден със заповед на Ректора №3352/19.12.2016 г.

 • Гергана Падарева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр.61 от 05.08.2016 година година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 2.1 Филология / Български език (фонетика и фонология), решение на факултетния съвет на Филологическия факултет за избора на гл. ас. д-р Гергана Димитрова Падарева-Илиева, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 12 от 06.12.2016 година, и утвърден със заповед на Ректора №3351/19.12.2016 г.

 • Ралица Станоева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр.61 от 05.08.2016 година година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 4.1 Физически науки/Физика на елементарните частици и високите енергии (конкретни реакции и феноменология - реакции в ядрени фотоемулсии), решение на факултетния съвет на Природо-математическия факултет за избора на гл. ас. д-р Ралица Желязкова Станоева, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 03 от 14.12.2016 година, и утвърден със заповед на Ректора №3355/19.12.2016 г.

 • Илинка Терзийска

  Oбявен конкурс в ДВ, бр.61 от 05.08.2016 година година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.9. Туризъм/Икономика и управление на туризма (Културен туризъм), решение на факултетния съвет на Стопански факултет за избора на гл. ас. д-р Илинка Сергеева Терзийска, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 15 от 07.12.2016 година, и утвърден със заповед на Ректора №3353/19.12.2016 г.

 • Ирена Атанасова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр.61 от 05.08.2016 година година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, решение на факултетния съвет на Природо-математическия факултет за избора на гл. ас. д-р Ирена Любомирова Атанасова, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 03 от 14.12.2016 година, и утвърден със заповед на Ректора №3354/19.12.2016 г.

 • Николай Китанов

  Oбявен конкурс в ДВ, бр.61 от 05.08.2016 година година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения), решение на факултетния съвет на Природо-математическия факултет за избора на гл. ас. д-р Николай Методиев Китанов, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 03 от 14.12.2016 година, и утвърден със заповед на Ректора №3356/19.12.2016 г.

 • Филип Баталов

  Oбявен конкурс в ДВ, бр.61 от 05.08.2016 година година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика/Автоматизация на области на нематериалната сфера (Биомедицинска електроника), решение на факултетния съвет на Технически факултет за избора на ас. д-р Филип Иванов Баталов, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 23 от 21.12.2016 година, и утвърден със заповед на Ректора №3407/22.12.2016 г.

 • Антон Стоилов

  Oбявен конкурс в ДВ, бр.61 от 05.08.2016 година година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Методи, преобразуватели и уреди за измерване на физикохимични и биологични величини), решение на факултетния съвет на Технически факултет за избора на гл. ас. д-р Антон Нанев Стоилов, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 23 от 21.12.2016 година, и утвърден със заповед на Ректора №3406/22.12.2016 г.