Филип Баталов

Oбявен конкурс в ДВ, бр.61 от 05.08.2016 година година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика/Автоматизация на области на нематериалната сфера (Биомедицинска електроника), решение на факултетния съвет на Технически факултет за избора на ас. д-р Филип Иванов Баталов, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 23 от 21.12.2016 година, и утвърден със заповед на Ректора №3407/22.12.2016 г.