Гергана Падарева

Oбявен конкурс в ДВ, бр.61 от 05.08.2016 година година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 2.1 Филология / Български език (фонетика и фонология), решение на факултетния съвет на Филологическия факултет за избора на гл. ас. д-р Гергана Димитрова Падарева-Илиева, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 12 от 06.12.2016 година, и утвърден със заповед на Ректора №3351/19.12.2016 г.