Илинка Терзийска

Oбявен конкурс в ДВ, бр.61 от 05.08.2016 година година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.9. Туризъм/Икономика и управление на туризма (Културен туризъм), решение на факултетния съвет на Стопански факултет за избора на гл. ас. д-р Илинка Сергеева Терзийска, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 15 от 07.12.2016 година, и утвърден със заповед на Ректора №3353/19.12.2016 г.