Петя Андреева

Oбявен конкурс в ДВ, бр. бр.27 от 05.04.2016 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 7.1 Медицина (Акушерство и геникология), решение на факултетния съвет на Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" за избора на д-р Петя Маринова Андреева-Балачева, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 32 от 08.09.2016 година, и утвърден със заповед на Ректора №1935/10.09.2016 г.