Ралица Станоева

Oбявен конкурс в ДВ, бр.61 от 05.08.2016 година година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 4.1 Физически науки/Физика на елементарните частици и високите енергии (конкретни реакции и феноменология - реакции в ядрени фотоемулсии), решение на факултетния съвет на Природо-математическия факултет за избора на гл. ас. д-р Ралица Желязкова Станоева, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 03 от 14.12.2016 година, и утвърден със заповед на Ректора №3355/19.12.2016 г.