Емил Гачев

Oбявен конкурс в ДВ, бр.61 от 05.08.2016 година година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 4.4 Науки за земята (Геоморфология и хидрология), решение на факултетния съвет на Природо-математическия факултет за избора на гл. ас. д-р Емил Мариов Гачев, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 04 от 25.01.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора №229/02.02.2017 г.