2017 година

 • Емил Гачев

  Oбявен конкурс в ДВ, бр.61 от 05.08.2016 година година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 4.4 Науки за земята (Геоморфология и хидрология), решение на факултетния съвет на Природо-математическия факултет за избора на гл. ас. д-р Емил Мариов Гачев, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 04 от 25.01.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора №229/02.02.2017 г.

 • Сергей Радоев

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 година година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 7.6 Спорт/Гимнастика.

 • Мариана Ушева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 57 от 14.07.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.7 Администрация и управление/Икономика и управление (управление), решение на факултетния съвет на Стопански факултет за избора на гл. ас. д-р Мариана Николова Ушева, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 26 от 02.11.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 3019/06.11.2017 г.

 • Владимир Ценков

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 57 от 14.07.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.8 Икономика / Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Пазарна ефективност на капиталовите пазари от Централна и Източна Европа), решение на факултетния съвет на Стопански факултет за избора на гл. ас. д-р Владимир Емилов Ценков, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 26 от 02.11.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 3018/06.11.2017 г.

 • Марио Маринов

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 57 от 14.07.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата / Социология (Нови религиозни движения), решение на факултетния съвет на Философски факултет за избора на гл. ас. д-р МариоПетров Маринов, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 24 от 20.11.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 3185/29.11.2017 г.

 • Ивелина Пенева/Иван Кръстев

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 57 от 14.07.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.2 Психология / Психология на дейността (потребителското поведение), решение на факултетния съвет на Философски факултет за избора на гл. ас. д-р Иван Димиров Кръстев, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 24 от 20.11.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 3184/29.11.2017 г.

 • Даниела Лекина

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 54 от 05.07.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 7.6 Спорт /Плуване, решение на факултетния съвет на Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ за избора на гл. ас. д-р Даниела Георгиева Лекина, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 8 от 30.11.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 3219/05.12.2017 г.

 • Димитър Томов

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 54 от 05.07.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 7.6 Спорт /Тенис, решение на факултетния съвет на Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ за избора на гл. ас. д-р Димитър Иванов Томов, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 7 от 14.11.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 3101/15.11.2017 г.

 • Татяна Дзимбова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 57 от 14.07.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 4.2 Химически науки / Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества (биохимия), решение на факултетния съвет на Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ за избора на гл. ас. д-р Татяна Асенова Дзимбова, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 8 от 30.11.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 3216/05.12.2017 г.

 • Виктория Сотирова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 57 от 14.07.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.4 Социални дейности / Социална работа с безработни лица, решение на факултетния съвет на Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ за избора на гл. ас. д-р Виктория Бойкова Сотирова, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 8 от 30.11.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 3218/05.12.2017 г.

 • Бинка Котетерова-Добрева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 57 от 14.07.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство / Музикознание и музикално изкуство (музика), решение на факултетния съвет на Факултета по изкуствата за избора на ас. д-р Бинка Иванова Котетрова-Добрева, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 56 от 12.12.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 3308/15.12.2017 г.

 • Жасмин Цанкова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 57 от 14.07.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 7.6 Спорт/Баскетбол, решение на факултетния съвет на Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ за избора на гл. ас. д-р Жасмин Тодорова Цанкова, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 8 от 30.11.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 3217/05.12.2017 г.

 • Стефан Капралов

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 7.6 Спорт/Футбол, решение на факултетния съвет на Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ за избора на д-р Стефан Тодоров Капралов , за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 10 от 09.01.2018 година, и утвърден със заповед на Ректора № 64/10.01.2018 г.