2017 година

 • Емил Гачев

  Oбявен конкурс в ДВ, бр.61 от 05.08.2016 година година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 4.4 Науки за земята (Геоморфология и хидрология), решение на факултетния съвет на Природо-математическия факултет за избора на гл. ас. д-р Емил Мариов Гачев, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 04 от 25.01.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора №229/02.02.2017 г.

 • Сергей Радоев

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 година година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 7.6 Спорт/Гимнастика.

 • Мариана Ушева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 57 от 14.07.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.7 Администрация и управление/Икономика и управление (управление)

 • Владимир Ценков

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 57 от 14.07.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.8 Икономика / Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Пазарна ефективност на капиталовите пазари от Централна и Източна Европа)

 • Марио Маринов

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 57 от 14.07.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата / Социология (Нови религиозни движения)

 • Ивелина Пенева/Иван Кръстев

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 57 от 14.07.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.2 Психология / Психология на дейността (потребителското поведение)

 • Даниела Лекина

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 54 от 05.07.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 7.6 Спорт /Плуване

 • Димитър Томов

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 54 от 05.07.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 7.6 Спорт /Тенис

 • Татяна Дзимбова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 57 от 14.07.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 4.2 Химически науки / Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества (биохимия)

 • Виктория Сотирова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 57 от 14.07.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.4 Социални дейности / Социална работа с безработни лица

 • Бинка Котетерова-Добрева

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 57 от 14.07.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство / Музикознание и музикално изкуство (музика)

 • Жасмин Цанкова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 57 от 14.07.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 7.6 Спорт/Баскетбол

 • Стефан Капралов