Марио Маринов

Oбявен конкурс в ДВ, бр. 57 от 14.07.2017 година по процедура за заемане на академична длъжност "Доцент" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата / Социология (Нови религиозни движения), решение на факултетния съвет на Философски факултет за избора на гл. ас. д-р МариоПетров Маринов, за заемане на академична длъжност "Доцент", Протокол № 24 от 20.11.2017 година, и утвърден със заповед на Ректора № 3185/29.11.2017 г.